>

Priėmimo tvarka ir apgyvendinimas

Veisiejų socialinės globos namų nustatytos teikiamų socialinių paslaugų kainos mėnesiui nuo 2024 metų:

Socialinės globos kaina vienam asmeniui su negalia  – 1200,00 Eur;
Socialinės globos kaina vienam asmeniui su sunkia negalia  – 1370,00 Eur;

Laikino atokvėpio paslaugos kaina vienam asmeniui su negalia  – 1200,00 Eur;
Laikino atokvėpio paslaugos kaina vienam asmeniui su sunkia negalia  – 1370,00 Eur;

Priėmimo tvarka (kur kreiptis):

Dėl socialinių paslaugų skyrimo asmuo ar jo globėjas raštišku prašymu turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kur  pagal asmens prašymą nustatomas socialinių paslaugų poreikį individualiai pagal asmens nesavarankiškumą. Asmens nesavarankiškumas vertinamas kompleksiškai pagal asmens amžių, organizmo funkcinius sutrikimus, kitas ypatybes, turinčias įtakos asmens gebėjimui rūpintis asmeniniu gyvenimu.
Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Pirmumo teise globos namuose apgyvendinami asmenys, nukentėję nuo nacistinės Vokietijos okupacinės valdžios.
Asmuo (jo globėjas, rūpintojas, tėvai), pageidaujantis apsigyventi ar apgyvendinti kitą asmenį, raštu kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės paramos skyrių, kuriame gauna informaciją apie apgyvendinimą;
Sprendimą, dėl paslaugų asmeniui skyrimo globos namuose, priima savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas asmuo) arba jo sudaryta komisija;
Komisijai priėmus sprendimą apgyvendinti asmenį globos namuose, dokumentai perduodami Neįgaliųjų reikalų departamentui prie SADM;
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM globos namus parenka pagal galimybes, atsižvelgiant į asmens pageidavimą ir išdavus nukreipimą, asmuo per 1 mėnesį apgyvendinamas globos namuose;
Į globos namus nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis bei esant ūmiai psichozei.

Dokumentai, reikalingi priimant į globos namus:

Savivaldybės institucijos nustatyta tvarka priimtas sprendimas dėl socialinės globos skyrimo asmeniui globos namuose (SP-9 forma);
Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM nukreipimas dėl apgyvendinimo globos namuose (išduotas nukreipimas galioja 30 kalendorinių dienų);
Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
Socialinį statusą patvirtinantis dokumentas (pensininko, bedarbio ar kt. pažymėjimas);
Teismo nutartis (jei asmuo yra neveiksnus);
Neįgaliojo (invalido) pažymėjimas, (neįgalumo nustatymo pažyma) ir specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma (SPS-1 forma);
Specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma (SPP-2 forma);
Pažyma apie gaunamos pensijos dydį;
Pirmines ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a), nuo kurio išdavimo iki asmens apsigyvenimo globos namuose negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai;
Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais);
Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;
Savivaldybės socialinės rūpybos skyriaus garantinį raštą, kad asmuo neturi įsiskolinimų juridiniams asmenims;
Kiti savivaldybės komisijos surinkti dokumentai, jos išvados bei rekomendacijos;
Kompensuojamų vaistų pasas.

Atnaujinimo data: 2023-12-19