>

Teisės aktai, reglamentuojantys asmens sveikatos priežiūros veiklos darbą:

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „ Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo nr. A1 338 "Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos” 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas ,,Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo “

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas “Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“


Teisės aktai, reglamentuojantys socialinį darbą:

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 "Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo"       Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-94 "Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583

Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978  

Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 "Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo"

Atnaujinimo data: 2023-12-08